Mój Prąd 5.0

Mój Prąd to program skierowany do osób fizycznych wnioskujących o dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii, systemu HEMS oraz pompy ciepła i magazynu ciepła.Sprawdź zasady Mój Prąd 4.0

Grant OZE

Dofinansowanie zakupu odnawialnego źródła energii dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych

 

Grant OZE dedykowany jest dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii . Wysokość dofinansowania ( w formie refinansowania) to 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

 

Program skierowany jest do właścicieli lub zarządców budynku wielorodzinnego.

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), czyli np.:

 • wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne

 

Grant OZE przysługuje jeżeli

 • przedmiotem przedsięwzięcia jest:
  • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
  • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
 • instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
 • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

 

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

 

Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r. , nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumentację projektową instalacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci Grant OZE po poniesieniu przez inwestora wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku, a także po przekazaniu oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, obejmującej co najmniej pięcioletni bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.

Budżet programu ma pochodzić docelowo ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wynosi ponad 448 mln zł. Początkowo granty będą realizowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga dla podatników PIT umożliwiająca odpisanie od podatku kosztów montażu m.in. fotowoltaiki lub źródeł ciepła. 

 

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu ‘Czyste Powietrze’ lub ‘Mój Prąd’.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu zeznaniu podatkowym PIT- 36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach) za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Przedsięwzięciem termomodernizacyjnym jest:
– ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię
dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;
– ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
– wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Moje ciepło

Dofinansowanie zakupu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

 

 

Celem programu jest dofinansowanie inwestycji zakupu i montażu nowych pomp ciepła
wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniających najwyższe normy.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi
być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

Dofinansowanie w formie dotacji na pompę powietrze-woda wynosi do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych (dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny), nie więcej niż 7 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej
niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

 

Czyste powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych1 . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do
najwyższego poziomu dofinansowania.

Od 3 stycznia 2023 r. z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” może zostać osoba
fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
której roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.

W nowej edycji przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł do 1894 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. W
przypadku najwyższego wymiaru wsparcia progi dochodowe wynoszą obecnie 1090 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Mój Prąd 4.0

Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii, systemu HEMS, magazynu ciepła dla osoby fizycznej.

 

 

Mój Prąd to program skierowany do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne
potrzeby.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub
wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny
energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowaniu podlegają zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy
elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie
podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej
mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania
energią HEMS/EMS. Pod pojęciem HEMS (ang. home energy management system) rozumie się
system zarządzania energią w budynku – optymalizacja działania (zużycia energii elektrycznej i ciepła)
wszelkich potrzeb energetycznych w budynku. Pod pojęciem EMS (ang. energy management system)
rozumie się system zarządzania energią pozyskaną z mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten
umożliwia Inteligentne sterowanie przepływem energii pozyskanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej
pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii
elektrycznej lub magazynem ciepła lub potrzebami chłodniczymi, według ustalonych priorytetów (bezpośrednie pokrycie potrzeb elektrycznych – magazynowanie energii elektrycznej – magazynowanie ciepła – pokrycie potrzeb chłodniczych) a w przypadku nadmiaru produkowanej energii – oddanie do sieci energetycznej.

Nabór wniosków w edycji 4.0 został zakończony w dniu 17.03.2023 z powodu wyczerpania się budżetu przewidzianego na wypłaty dotacji.

Wysokość dofinansowania:
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV – kwota dofinansowania
wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
• w przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym
dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji PV do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;

  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł;

  • do magazynów ciepła do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 5 tys. zł;

 • do systemu EMS / HEMS do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 3 tys. zł;
  Nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP 4.0) został przedłużony do 31.03.2023 r.
  W Energy Instal pomagamy klientom w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację  w ramach programu Mój Prąd. Skontaktuj się z nami pod numerem infolinii ogólnej + 48 883 510 815 żeby ustalić, jakie parametry powinna spełniać Twoja mikroinstalacja i czy jej specyfikacja pasuje do warunków uzyskania dofinansowania z dotacji Mój Prąd.