Skip to content
Innowacje dla środowiska

Innowacje dla środowiska

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na nowoczesne rozwiązania inwestycyjne przyjazne środowisku.

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.
W ramach programu będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.
Wybrane przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem będą spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych tj.:

  • łagodzenia zmian klimatu,
  • adaptacji do zmian klimatu,
  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,
  • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Beneficjentami są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).

Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,

wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Pozostałe dotacje/wpisy