Skip to content
Czyste powietrze

Czyste powietrze

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
jednorodzinnych1 . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych
przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do
najwyższego poziomu dofinansowania.

Od 3 stycznia 2023 r. z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze” może zostać osoba
fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
której roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.

W nowej edycji przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrósł do 1894 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym. W
przypadku najwyższego wymiaru wsparcia progi dochodowe wynoszą obecnie 1090 zł na osobę w
gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Pozostałe dotacje/wpisy