Skip to content
Energia dla wsi

Energia dla wsi

Program finansowania m.in. zakupu instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii dla rolników i spółdzielni energetycznych.

 

Cel programu: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

 

Beneficjenci

Z dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” będą mogły skorzystać istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie będący przedsiębiorcami, a także powstające spółdzielnie energetyczne oraz rolnicy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne (które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej).

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

 

Rodzaje inwestycji

Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego m.in. dla instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii zintegrowanych z tym źródłem. Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji oraz pożyczki.

Dla spółdzielni energetycznej: dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kW do 10 MW w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych oraz dotacja do 20% na zakup magazynu energii.

Dla rolnika: dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW do 1 MW w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych oraz dotacja do 20% na zakup magazynu energii.

 

Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” ma się odbywać, w trybie ciągłym od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł w tym: dla zwrotnych form dofinansowania – do 515 000 tys. zł, dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 485 000 tys. zł.

 

Program „Energia dla wsi” jest kontynuacją i rozszerzeniem zakończonego już naboru dla części 2. „Biogazownie i małe elektrownie wodne” programu Agroenergia. Nabory dla jego części 1. „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny” są nadal prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2030.

 

 

Pozostałe dotacje/wpisy