Skip to content
Moje ciepło

Moje ciepło

Dofinansowanie zakupu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

 

 

Celem programu jest dofinansowanie inwestycji zakupu i montażu nowych pomp ciepła
wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) w nowych
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych spełniających najwyższe normy.

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioskodawcą musi
być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

 

Dofinansowanie w formie dotacji na pompę powietrze-woda wynosi do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych (dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny), nie więcej niż 7 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję.

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej
niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

 

Pozostałe dotacje/wpisy