Agroenergia

Dofinansowanie dla rolnika na mikroinstalację, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii.

 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

 

Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Beneficjentem końcowym programu jest:

 • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.
 • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

 

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Za moc instalacji produkującej energię elektryczną należy przyjąć moc urządzeń wytwórczych przyłączonych do Punktu Poboru Energii.

Intensywność dofinansowania:

1. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych

 • dla instalacji większych niż 10 kW i nie większych niż 30 kW do 20% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 15 000 zł
 • dla instalacji większych niż 30 kW i nie większych niż 50 kW do 13% kosztów kwalifikowanych , nie więcej niż 25 000 zł

 

2. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

3. Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

 

 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2021 r. do 30.06.2027r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

 

Koszty kwalifikowane: środki trwałe, sprzęt i wyposażenie.  Zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu.

 

W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT), a także kosztów audytu energetycznego.

Zielona Energia

Dofinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii dla gospodarstw rolnych.

’Modernizacja gospodarstw rolnych’, poddziałanie 'Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych’ PROW 2014-2020 – w obszarze zielona energia w gospodarstwie rolnym

Nabór w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w tym obszarze, w całym okresie realizacji PROW 2014 – 2020 wynosi 150 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych na realizację danej inwestycji kosztów kwalifikowalnych. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik”.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

 • dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonana z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
 • będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
 • będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z ww. projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Koszty kwalifikowalne obejmują m.in.: zakup urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowę lub zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakup pomp ciepła.

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik (osoby fizyczne, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, wspólnik spółki cywilnej), który spełnia określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 wymagania dotyczące m.in.:

 • wielkości gospodarstwa rolnego – co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służąca do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 •  prowadzenia działalności rolniczej w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych (nie dotyczy rolnika będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy).

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Punktowane będą następujące elementy:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości, tj. rolnictwo ekologiczne;
 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na następujących formach przyrody tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 wraz z ich otulinami;
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków PROW 2014 – 2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000;
 • ukończenie szkolenia w programie którego uwzględniono zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego ukończenia nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania płatności końcowej,
 • prowadzenie produkcji zwierzęca w ilości równej co najmniej 5 DJP,
 • sprawności urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

W Energy Instal oferujemy Państwu obsługę kompleksową zawierającą również pomoc przy napisaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie – szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem infolinii +48 883 510 815

[Aktualizacja] Nabór do programu został ukończony z dniem 15 marca 2023. W dniu 16 marca 2023 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała wstępne szacunki : wpłynęło 1931 wniosków na kwotę ok. 182,6 mln zł.

Energia dla wsi

Program finansowania m.in. zakupu instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii dla rolników i spółdzielni energetycznych.

 

Cel programu: wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich

 

Beneficjenci

Z dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” będą mogły skorzystać istniejące spółdzielnie energetyczne lub ich członkowie będący przedsiębiorcami, a także powstające spółdzielnie energetyczne oraz rolnicy – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne (które w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzą gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub dział specjalny produkcji rolnej).

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu będzie mógł być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

 

Rodzaje inwestycji

Przewidziano udzielanie wsparcia finansowego m.in. dla instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii zintegrowanych z tym źródłem. Inwestycje nie mogą być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji oraz pożyczki.

Dla spółdzielni energetycznej: dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 10 kW do 10 MW w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych oraz dotacja do 20% na zakup magazynu energii.

Dla rolnika: dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 50 kW do 1 MW w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych oraz dotacja do 20% na zakup magazynu energii.

 

Nabór wniosków w ramach programu „Energia dla wsi” ma się odbywać, w trybie ciągłym od 25 stycznia do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania przewidzianej puli środków.

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 000 000 tys. zł w tym: dla zwrotnych form dofinansowania – do 515 000 tys. zł, dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 485 000 tys. zł.

 

Program „Energia dla wsi” jest kontynuacją i rozszerzeniem zakończonego już naboru dla części 2. „Biogazownie i małe elektrownie wodne” programu Agroenergia. Nabory dla jego części 1. „Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny” są nadal prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Program realizowany będzie w latach 2022 – 2030.