Grant OZE

Dofinansowanie zakupu odnawialnego źródła energii dla właścicieli lub zarządców budynków wielorodzinnych

 

Grant OZE dedykowany jest dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii . Wysokość dofinansowania ( w formie refinansowania) to 50 proc. kosztów przedsięwzięcia.

 

Program skierowany jest do właścicieli lub zarządców budynku wielorodzinnego.

Z grantu OZE mogą korzystać inwestorzy bez względu na status prawny (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), czyli np.:

 • wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • towarzystwa budownictwa społecznego
 • społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • spółki prawa handlowego
 • osoby fizyczne

 

Grant OZE przysługuje jeżeli

 • przedmiotem przedsięwzięcia jest:
  • zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub
  • modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25 proc.
 • instalacja odnawialnego źródła energii, której dotyczy przedsięwzięcie OZE będzie wytwarzała energię na potrzeby budynku będącego przedmiotem przedsięwzięcia
 • przedsięwzięcie OZE nie zostało rozpoczęte
 • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz spełnia kryteria horyzontalne

 

Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia OZE znajdują się powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE stanowi iloczyn kwoty tego grantu i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w powierzchni użytkowej budynku.

 

Wniosek o przyznanie grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r. , nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. 

Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumentację projektową instalacji.

Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci Grant OZE po poniesieniu przez inwestora wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we wniosku, a także po przekazaniu oświadczenia o posiadaniu gwarancji udzielonej przez wykonawcę na zrealizowane roboty budowlane i instalacyjne, obejmującej co najmniej pięcioletni bezawaryjny okres eksploatacji instalacji.

Budżet programu ma pochodzić docelowo ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i wynosi ponad 448 mln zł. Początkowo granty będą realizowane ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

Innowacje dla środowiska

Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na nowoczesne rozwiązania inwestycyjne przyjazne środowisku.

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.
W ramach programu będą realizowane przedsięwzięcia mające na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.
Wybrane przedsięwzięcia objęte dofinansowaniem będą spójne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm), która odnosi się do 6 celów środowiskowych tj.:

 • łagodzenia zmian klimatu,
 • adaptacji do zmian klimatu,
 • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,
 • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
 • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Beneficjentami są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.).

Dofinansowaniem są objęte przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,

wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności.

Energia Plus

Dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery dzięki inwestycji w źródła oze. 

 

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2030.

Terminy składania wniosków w IV naborze: od 01.02.2023 do 13.12.2024 lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

 

Dofinansowanie w formie pożyczki.